Положення про вимоги щодо ведення та перевірки зошитів з математики в загальноосвітніх навчальних закладах

I. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено на підставі листа МОН України №1/9-529 від 27.12.2000р «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах», наказу МОН України №371 від 05.05.2008р. «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

1.2. Положення визначає основні організаційні засади, порядок ведення та перевірки зошитів з математики.

1.3. Ведення зошитів з математики учнями навчальних закладів з 5-го по 11-й клас є обов'язковим.

1.4. У зошитах виконуються письмові класні, домашні та контрольні роботи .

II. Види письмових робіт учнів

2.1. Основними видами класних і домашніх письмових робіт учнів є :

• вправи та задачі з математики;

• складання аналітичних та узагальнюючих таблиць, схем;

• самостійні та контрольні роботи.

2.2. Форми поточних та підсумкових письмових робіт:

• контрольні роботи з різнорівневими завданнями;

• контрольні роботи в тестовій формі;

• комбіновані контрольні роботи;

• самостійні роботи.

Поточні контрольні роботи мають на меті перевірку засвоєння вивченого програмового матеріалу. Зміст та кількість робіт визначається вчителем з урахуванням складності матеріалу, кількості годин на його вивчення, а також здібностей учнів класу.

Для проведення поточних контрольних робіт учитель може використовувати цілий урок або його частину.

Підсумкові контрольні роботи проводяться після вивчення найбільш значущих тем у відповідності до календарно-тематичного планування вчителя та згідно з Програмою.

Підсумкові контрольні роботи проводяться в кінці семестру, року.

Кількість, характер самостійних робіт та час, відведений на їх проведення, визначається вчителем.

ІІІ. Кількість і призначення учнівських зошитів

3.1. Для виконання класних і домашних робіт учні повинні мати таку кількість зошитів:

• з математики 5 - 6 класи - два зошити;

• з алгебри 7-9 класи - два зошити;

• з алгебри та початків аналізу 10-11 класи - один зошит;

• з геометрії 7-11 класи - один зошит.

3.2. Для контрольних робіт з математики передбачаються окремі зошити, які зберігаються в навчальному закладі протягом навчального року. В них виконуються контрольні та корекційні роботи:

в 5-6 класах - 1 зошит для контрольных робіт з математики;

в 7-11 класах - 2 зошити, з них один для контрольних робіт з алгебри (алгебри та початків аналізу) і один для контрольних робіт з геометрії.

3.3. В разі використання зошитів з друкованою основою для перевірки навчальних досягнень учнів, вчитель повинен зберігати використані варіанти протягом навчального року.

3.4. Самостійні роботи з математики учні можуть виконувати в робочих зошитах, в зошитах з друкованою основою, або на окремих аркушах.

IV. Порядок ведення зошитів з математики

Усі записи в зошитах учні виконують з дотриманням таких вимог:

4.1. Писати охайно, розбірливим почерком, синім чорнилом.

4.2. Оформлення титульної сторінки зошита :

Зошит

для робіт з математики(алгебри, алгебри та початків аналізу, геометрії)

учня(учениці)_______ А класу

CЗШ №13

м. Киева

Прізвище та ім'я (в родовому відмінку)

4.3. Зберігати поля з зовнішньої сторони.

4.4. Вказувати дату виконання роботи : число цифрами, а місяць прописом.

4.5. Вказувати, де виконується робота (класна чи домашня). Позначати номер вправи, задачі.

4.6. Між останнім рядком даної письмової роботи та наступною роботою пропускати 4 клітини .

4.7. Креслення виконуються олівцем (у випадку необхідності - із застосуванням лінійки та циркуля), а умовні позначення до них підписуються ручкою.

4.8. Неправильні написи: літера, число чи знак закреслювати похилою лінією, частину слова, слово, вираз - тонкою горизонтальною лінією; угорі над виправленням надписується необхідна літера, слово, вираз; не виділяти невірні записи дужками. При виправленні не використовувати коректор.

V. Порядок перевірки письмових робіт учителями

5.1. Зошити учнів, в яких виконуються класні та домашні роботи,
перевіряються:

• з математики в 5 та 6 класах - один раз на тиждень у кожного учня (кількість перевірених робіт - не менше однієї на вибір вчителя);

• в 7-9 класах - один раз на два тижні у кожного учня (кількість перевірених робіт - не менше двох на вибір вчителя);

• в 10-11 класах - один раз на місяць у кожного учня (кількість перевірених робіт - не менше двох на вибір вчителя).

Вчителі не повинні обмежуватись лише власною перевіркою виконання учнівських робіт, а мають практикувати самоперевірку, взаємоперевірку, формуючи тим самим в учнів потребу здійснювати самоконтроль.

Вчитель також може перевіряти і оцінювати частину письмової роботи (задачу, вправу, побудову графіка тощо).

Оцінка за ведення зошитів з математики виставляється до класного журналу наприкінці вивчення кожної теми, але не менше, ніж один раз на місяць. До уваги береться наявність і правильність виконання класних і домашніх робіт, оцінки за поточну перевірку зошитів, охайність ведення зошитів.

5.2. Всі види контрольних робіт з математики перевіряються у всіх учнів.

5.3. Перевірка контрольних робіт учителем здійснюється в термін до наступного уроку.

5.4. У роботах, що перевіряються, вчитель позначає і виправляє допущені помилки, керуючись наступним:

• при перевірці зошитів і контрольних робіт з математики тільки підкреслює і виправляє допущену помилку.

• підкреслення і виправлення помилок здійснюється вчителем лише червоними чорнилами;

• при виставленні балу за роботу вчитель керується критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до наказу МОН України №371 від 05.05.2008р. «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

5.5. Результати контрольних, самостійних робіт обов'язково заносяться до класного журналу.

За класні і домашні письмові роботи в журнал виставляються бали на вибір учителя.

5.6. Після перевірки письмових робіт (контрольних робіт з різнорівневими завданнями, контрольних робіт у тестовій формі, комбінованих контрольних робіт) в контрольних зошитах проводиться корекційна робота.

© 2018 Блог вчителя математики, СЗШ №13 ім.І. Хитриченка м. Київ
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!