Увага!

Згідно з ММСП-2005
 
«Карантин - це обмеження діяльності і/або відокремлення від інших підозрілих на зараження осіб, які не є хворими, або підозрілих на зараження багажу, контейнерів, засобів перевезення чи товарів таким чином, щоб запобігти можливому поширенню інфекції чи контамінації».

Оновленi завдання
 
(домашня робота) 
з 12.05

виходимо на фiнальну дорiжку 
 
 
5 класи
Програмовий матерiaл пройдено!

Я вiтаю учнiв й батькiв iз завершенням навчального року!
 
Вiн виявився дуже непростим.

Але, Ви велики молодцi: подолали всi труднощi, всi негаразди!

Я Вам вдячна за спiвпрацю, терпiння, розумiння один одного i бажаю здоров'я, гарного вiдпочинку, сонячного настрою й...не забувайте про математику!
Математика - це просто, цiкаво, красиво.    

                                                       
Ваша М.В. 

8 класи 
 
Програму з алгебри ми закiнчили! 

Тому, набираэмось терпiння й:

Геометрiя

до 14.05 
 
Тема. Площа трикутника. п.22

Ознайомитися; вивчити формули, наслiдки, ключовi задачi ( э в пунктi + номери 737, 743, 747, 749, 750).
Розв'язати вправи  724, 727, 730, 731.

 до 17.05 

Тема. Площа трапецii. п.23.
Ознайомитися; вивчити формули, наслiдки.
Розв'язати задачi 780, 781 
Увага! 18.05 об 11:00 остання контрольна робота з геометрii. Тема. Площа многокутника.

10 клас
Програму з геометрii ми закiнчили! Ура! Ура! Ура!
Тому, працюэмо з матерiалом алгебри. Залишилося три теми.
До 15.05 розбираэмо два питання, якi э одним цiлим.
Тема. Точки екстремуму. п.23. 
 Написати конспект. Кожне
означення, теорему розтлумачувати вiдповiдним рисунком.
Записати зразки розв'язування вправ.
Виконати вправи 23.1, 23.2, 23.4, 23.5, 23.6.
Тема. Найбiльше i найменше значення функцii. п.24.
Oзнайомитися, вивчити схему-правило пошуку найменшого i найбiльшого значення функцii. 
Особливу увагу звернiть на зразки розв'язування вправ. Запишiть iх у зошит.
Виконайте вправу 24.2(1,2,3).
Найголовнiше: точки екстремуму i найбiльше(найменше) значення функцii-це не одне й те саме!! 

Дiти! У пiдручнику немаэ ( а на ЗНО цей термiн використовуэться) одного, дуже важливого означення: критичноi точки - це точки, в яких похiдна дорiанюэ нулю або не icнуэ ( фактично, це нулi ПОХIДНОI ). Коли ми прирiвнюэмо похiдну до нуля, розв'язуэмо рiвняння, то ми й знаходимо критичнi точки.
Запам'ятайте це поняття. 
 
До 17.05 розбираэмо останнэ питання.
Тема. Приклади побудови графiкiв функцiй. п.25. 
Ознайомитися. Звернути увагу на приклад-зразок.
Записати план-алгоритм дослiдження. Вивчити його.
Виконати номер 25.1(1,2). 
Не лiнуйтеся дивитися вiдео, якi я надсилаю. 
Увага! 18.05 о 12:00 завершуэмо нашу роботу з алгебри.
Оновленi завдання

(домашня робота)

5 класи
на перioд з 06.05 по 11.05 
Тема. Знаходження числа за його вiдсотками.
Ознайомитися зi змicтом п.38. Особливу увагу придiлити зразкам розв'язування текстових задач. В них розглядаэться II тип розв'язування задач по темi "Вiдсотки". 
Звернути увагу на суттэву рiзницю задач I (знаходження процентiв вiд числа) i II ( знахобження числа за його процентами) типiв: задачi OБЕРНЕНI (!) як за змicтом, так й за способом розв'язування. Але, iх об'эднуэ те, що при розв'язуваннi, в обох типах, слiд знаходити значення 1%.
Розв'язата вправи 1109, 1110, 1112, 1115, 1119, 1122.
Для оцiнювання ви, 11.05 протягом дня, надсилаэте розв'язування задач 1101 i 1117 у такий спосiб: умову й вiдповiдь малюэмо в картинках, а дii оформлюэмо звичайним математичним способом. Кожна задача на окремому листочку.
УВАГА! 12.05 о 12.00 вiдбудеться контрольна робота по всiй темi "Вiдсотки".
8 класи 
Алгебра, до 11.05 
Програмовий матерiaл завершено. Повторюэмо розв'язування вправ: по Збiрнику, стор.91, КР7. 
Дотримуйтесь вимог щодо розв'язування вправ. 
Готуэмось до контрольноi роботи: 11.05 о 12:00.
Геометрiя
до 08.05 
Тема. Поняття площi. Площа прямокутника. п 20.
Ознайомитися з матерiалом п.20. Дати письмовi вiдповiдi на питання 1-8 на стор.147.
Розв'язати задачi 666-671, 677, 679, 680,684, 685.
Дотримуйтесь вимог щодо розв'язування геометричноi задачi. 
По темi будуть тести: 08.05 о 12:00
до 12.05 
Тема. Площа паралелограма, п.21 
Ознайрмитися, вивчити формули площi паралелограма, ромба.
Розв'язати задачi 698-702, 705, 707, 710, 711, 715.
Пiдготуватися до перевipoчноi роботи 12.05 о 13:00. 
10 клас 
Алгебра, до 08.05
Тема. Рiвняння дотичноi. п. 21 
Повторити геометричний змicт похiдноi.
 
Ознайомитися зi змicтом п.21. Розглянутi приклади розв'язування вправ розiбрати й записати в робочий зошит. 
Навчитися складати рiвняння дотичноi до графiка функцii f в заданiй точцi, розв'язуючи вправи: 21.2(1,3), 21.4, 21.5(1).
По темi будуть тести: 08.05 о 11:00.
 
Геометрiя, до 11.05
Програмовий матерiал завершено. 
Готуэмось до контрольноi роботи по темi "Вектори": 11.05 об 11:00

Дотримуйтесь вимог щодо розв'язування геометричних задач.


Оновленi завдання

(домашня робота) 
на перioд з 24.04 по 04.05

5 класи

Тема: Вiдсотки, п.37-ознайомитися; дать письмово вiдповiдi на питання:
1. що називають 1 вiдсотком(процентом); яким символом позначають;
2. як десятковий дрiб або натуральне число записати у вiдсотках;
3. як будь-яку кiлькicть процентiв записати у десятковому дробу;
3. що означаэ вислiв: величина збiльшуэться на 100% ? або величина стала у 2 рази менше;
4. чи можна за допомогою процентiв показати, як змiнюэться величина. Що для цього треба?  
 У пунктi э зразки розв'язування задач 1,2,3 в яких знаходять % вiд числа. Це перший тип задач,що мають навчитися розв'язувати учнi.
Виконати вправи 1068, 1072,1074, 1076.
8 класи
Геометрiя
Тема "Розв'язування прямокутних трикутникiв", п.18

(продовження). 
У пунктi ключовi задачi 5 i 6 розiбрати й записати у зошит.
Розв'язати, дотримуючись вимог, задачi 619 -623.
 У пiдручнику на стор 137 э "довiдничок".
Алгебра 
 Тема "Рацioнальнi рiвняння як математична модель реальних ситуацiй", п.23
Тема передбачаэ розв'язування текстових задач.
Ознайомитися з пунктом.
Записати розв'язування текстових задач 1-3.
Згадати алгоритм розв'язування текстових задач (обов'язково починати з короткоi умови; потiм: нехай, тодi, за умовою задачi, маэмо рiвняння, отже, вiдповiдь).За алгоритмом р
озв'язати задачi 779, 784, 786, 793, 795, 800.
10 клас 
Геометрiя
Тема "Скалярний добуток векторiв", п.42
Прочитати, вивчити означення, формули.
Нова дiя з векторами- эдина, результатом якоi э число, а не вектор. Тому, всi задачi розв'язуються виключно аналiтичним способом (обчисленням).
Дати письмовi вiдповiдi на питання 1-8 на стор. 229. 
Розв'язати вправи 42.1, 42.4, 42.6, 42.8, 42.15, 42.17.
На стор. 232 - головне в #4.
Це означаэ, що треба готуватися до контрольноi роботи по темi "Вектори". 
 

Алгебра
 
Тема " Правила обчислення похiдних", п.20 
Всi теореми записати в зошит, вивчити напам'ять ( це правила за якими ми будемо працювати).
Ключовi задачi розiбрати, записати в зошит (адже вони э зразками розв'язування вправ).
Виконати вправи 20.2, 20.4, 20.6, 20.8. 
Продовжуэмо вчити таблицю похiдних.
Бажаю натхнення й успiхiв! 

 

5-тi класи

Тема "Середнэ арифметичне чисел. Середнэ значення величини", п.36.
Ознайомитися з матерiaлом пункта; звернути увагу на розв'язанi в пунктi текстовi задачi; дати письмовi вiдповiдi на питання 1, 2 на стор. 234. 
Виконати вправи 1042, 1046, 1050, 1052; на повторення 1063, 1064.
За опрацьованим матерiалом ви виконуэте практичну роботу( саме вона буде вважатися залiковою по темi):
протягом зазначеного перiода, щодня, ви записуэте кiлькicть часу, що витрачено учнем на виконання домашнього завдання з математики. За отриманими результатами обчислюэте середнэ значення часу, придiленого виконанню д.з. з математики. 
До оформлення роботи пiдiйдiть творчо!  
На ютуб каналi завжди можна знайти вiдеоуроки по темi, яка вам потрiбна. Не лiнуйтеся! Бажаю успiхiв!

               8-мi класи

Алгебра, тема 
"Розв'язування рiвнянь, якi зводяться до квадратних", п 22.
Ознайомитися, виписати означення; розiбрати й записати розв'язування ключових прикладiв 1-5.
Виконати( за зразками прикладiв 1-5) вправи 751(1-3), 753(1-8), 755, 757, 759, 761, 763, 767, 770.
 
 
Геометрiя,тема
"Розв'язування прямокутних трикутникiв", п.18.
Прочитати, дати письмовi вiдповiдi на питання 1-6 на стор. 130. Вивчити всi правила за якими розв'язують прямокутнi трикутники. Розв'язування ключових задач 1-4 розiбрати й разом з малюнками записати в зошит. Звернiть увагу на приклад 1: у ньому дають роз'яснення щодо обчислень при розв'язуваннi задач.
Виконати письмово задачi номера 613 ( для кожноi задачi виконати рисунок, записати коротку умову, питання й розв'язування з повним обгрунтуванням). 
 
На ютуб каналi завжди можна знайти вiдеоуроки по темi, яка вам потрiбна. Не лiнуйтеся! Бажаю успiхiв!
 
 
10-ий клас
 
Алгебра, тема "Поняття похiдноi", п 19
Ознайомитися, виписати означення похiдноi, у чому полягаэ механiчний, геометричний змicт нового поняття ; що значить диференцiйована функцiя; що означаэ нова дiя - диференцiювання функцii; виписати формули на стор.110-112; вчити таблицю формул на форзацi 2. Виконати письмово вправи 19.1, 19.3, 19.5, 19.7.

Геометрiя
Теми
" Додавання i вiднiмання векторiв", п.40.
"Множення векторiв начисло", п.41. 
Ознайомитися, написати конспект. Звернiть увагу: дii з векторами можна виконувати геометрично ( виконуючи рисунок!) i аналiтично ( обчислюючи!).
На питання 1-6 ( стор 221) дать письмовi вiдповiдi.
Виконати вправи: 40.2 -письмово!, 40.4, 40.6, 40.8
Особливу увагу звернiть на поняття колiнеарних векторiв.
На питання 1-5 (стор. 224) вiдповiдi дать письмово. 
Виконати вправи: 41.1- 41.3, 41.6-  письмово;  41.5, 41.10, 41.14.
По темi "Дii з векторами" буде перевiрка д.з. й будуть тести.
 
На ютуб каналi завжди можна знайти вiдеоуроки по темi, яка вам потрiбна. Не лiнуйтеся!

Бажаю успiхiв!

Оновленi
 (домашня робота!)
завдання для учнів на перioд з 06.04.2020
по 10.04.2020.

5-А,Б,В класи
Тема: Дiлення десяткових дробiв.

п.35, ознайомитися, вивчити правила. Дати письмовi вiдповiдi на питання 1-4 ( пicля пункта). 

Виконати номери 970, 973, 983, 985, 987, 989, 991, 1003(2,3), 1009

Тематичне оцiнювання вiдбудеться 15.04 ;час, змiст i тривалicть буде повiдомлено на платформi.

         8-А,Б,В класи 

 Алгебра,
 
тема"
Розкладання квадратного тричлена на множники.
п 
.21 прочитати; записати в зошит розв'язування ключових прикладiв; вивчити формули;дати письмовi вiдповiдi на питання 1-7 (стор.168)
 
Розв'язати номери
729(
див.приклад 1 пункта 21), 731(див.приклад 2 пункта 21), 733, 735(див.приклад 3 пункта 21). 
 Геометрiя,
 
тема
" Тригонометричнi функцii гострого кута"
п.17, вивчити означення, розглянути базовi рисунки; дати письмовi вiдповiдi на питання 1-12(стор.126). Розв'язати задачi 582, 584, 586, 588. 

Тематичне оцiнювання вiдбудеться 13.04 з алгебри i 14.04 з геометрii; час, змiст i тривалicть буде повiдомлено на платформi.


10 клас
Алгебра,
тема "Задачi про миттэву швидкicть i дотичну до графiка функцii"
п.18, прочитати, виписати нову термiнологiю з означеннями. Законспектувати (з виконанням рисункiв) кожну з зазначених у пунктi задач. Дати письмовi вiдповiдi на питання 1-3 ( стор. 107). Розв'язати вправи 18.2, 18.4, 18.6, 18.8. 
Геометрiя 
тема"Вектори у просторi"
п.39, ознайомитися, вивчити означення, розглянкти базовi рисунки; дати письмовi вiдповiдi на питання1-9(стор.277).
Виконати графiчнi вправи 39.1, 39.2
 
(на кожний випадок виконати окремий рисунок), 39.3, 39.5.
Розв'язати номери 39.8, 39.10, 39.12, 39.14, 39.16.  

Тематичне оцiнювання вiдбудеться 14.04 з алгебри i 16.04 з геометрii;час, змiст i тривалicть буде повiдомлено на платформi.

 Бажаю успiхiв!
 Завдання 
на перioд карантину 
 
до 06.04.2020

5-А,Б,В класів  

Тема: Множення десяткових дробiв
  
п.34 - прочитати, вивчити правила; виконати письмово: №917, 914, 916, 927, 929, 935, 937, 939, 941, 943, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 962, 964
 

8-А, алгебра   

Тема: Формула коренів квадратного рівняння:   п. 19- повторити правила; виконати письмово завдання: №646, 660, 662, 664

Тема:  Теорема Вієта:    п.20, вивчити теорему; виконати письмово: № 691, 693, 695, 697, 701, 703.

8-Б,В алгебра

Тема: Квадратні рівняння. Розв`язування неповних квадратних рівнянь.

п.18, вивчити означення, розв`язати письмово : № 601, 603, 603, 603, 604, 608, 609, 612, 613.

Тема: Формула коренів квадратного рівняння: п.19, прочитати, виписати нові терміни, пояснити, що вони означають; виписати означення, вивчити формули; розв`язати письмово :№ 631 - 633, 635.

8-А,Б,В геометрі

Тема: Теорема Піфагора:  п.16, вивчити теорему,доведення теореми записати в зошит; розв`язати задачі № 531,533,535,538,543, 544, 545, 546, 547, 548, 549 

Тема: Тригонометричні функції гострого кутап.17прочитати, виписати нові терміни, пояснити, що вони означають; виписати означення, вивчити формули; розв`язати письмово:№582, 584, 586, 588

10 клас

алгебра: Тема: Тригонометричні рівняння, що зводяться до алгебраїчних.

п.17-ознайомитися; розібрати зразки розв`язування рівнянь; виконати письмово №17.2, 17.4, 17.6;   на стор. 136: №26.1-26.5, 26.17-26.25.

геометрія:  Тема: Декартові координати точки в просторі:  п.38 -прочитати, написати конспект, вивчити формули. Розв`язати вправи: № 38.1 - 38.4, 38.6, 38.8, 38.10, 38.12,  38.14, 38.16, 38.18, 38.21

Дивiться також вiдеоуроки (вiдповiдно до класу навчання):
1) uklasicomua
2) 
 Khan Akademy
3) 
Вiртуальна школа " Ранок" 
4) 
 vsholi.com

Шановнi дiти та батьки!

Пропоную завдання для тематичного оцiнювання по темам 
попереднього блоку. Завдання по ЗБIРНИКАМ!

5-тi класи
номери 231(2,3), 232(1,3), 233, 234 виконувати вiдповiдно до свого варiанта. 
Також, пропоную вам  творче завдання: придумати казку
" Мандри звичайного дробу в краiнi десяткових дробiв". Це може бути презентацiя, комiкси, рисунки тощо. Використовуйте вивченi дii (додавання, вiднiмання, множення). Й,пам'ямайте, ми все зможемо й все буде добре!
Щоб надicлати роботи треба зареэструватися на платформi"Googl Classroom". Запoвнити своi профiлi, вписати  iм'я та поставити власне фото так буде простiше орiэнтуватися дiстанцiйно. Код доступу для 5-х класiв  о2hfxni. Сроки виконання роботи див. нижче!
8-мi класи
алгебра: (В1 на стор.24, В2 на стор. 51) номери 117-119, 123,124,131,133,135-138, 139-146.
геометрiя: (В1 на стор.25, В2 на стор.58) номери 172, 174, 175, 176, 179, 186.

Також, виберiть ( обoв'язково) одне з наступних твоpчих завдань.
1.Створить iнтелектуальну карту по темi "Розв'язування квадратних рiвнянь". Проявiть свою фантазiю, творчисть, креативнicть мислення. 2. Презентацiя по невiдомим ( можливо усним!) способам розв'язування квадратних рiвнянь; 3. Презентацiя про "невiдому" теорему Пiфагора.
4. По теоремi Вiэта напишiть СЕНКАН. Що це таке, якi правила написання, якi вимоги?

Ви ЗМОЖЕТЕ знайти вiдповiдi на всi питання! Бо я точно знаю, що ви розумнi, талановитi, наполегливi. Як надiслати своi роботи, та сроки виконання див.нижче!

10-й клас  

Алгебра ( Збiрник задач i завдань з алгебри для 10кл. Мерзляк; виконувати по варiантах!!) номери 187, 188, 189, 209. По розв'язаним вправам скласти тести ( 12 запитань, до кожного з яких по 4 вiдповiдi, серед яких тiльки одна правильна). саме вони й будуть оцiненi.

Геометрiя ( Збiрник задач i завдань для 11(!) класу; виконувати  по варiантах) номери1-8, 9-21. По розв'язаним вправам скласти два завдання( по 4 питання в кожному) на встановлення вiдповiдностi мiж питанням i правильною вiдповiддю( саме вони й будуть оцiненi). 
 УВАГА!! УВАГА! 
Письмовi роботи виконати
до 03.04, а творчi - до 10.04.
ВАМ НА ДОПОМОГУ:
1. MindMeister або Bubbleus ( для складання карти пам'ятi)
2. Learningapps або Genially ( для створення запитань до певноi теми)
3. Canva (для створення графiчних об'эктiв)
4. Mozabook (для вiзуалiзацii об'эктiв)
5. Uklasicomua ( безкоштовнi вiдеоуроки)
6. Скрайбiнг теж не забувайте!
 Готовi роботи надсилайте на платформу "Google Classroom".
Коди доступу:
для 5-х класiв   о2hfxni
для 8-х класiв   tiizrie
для 10-го класу   lr3оthr